Historia

Oravala gård och trakten kring gården har anor som går långt tillbaka i tiden. Gårdens läge vid Kymmene älv har varit viktig och avgörande av olika skäl. Älven har varit en färdled och handelsrutt, en gräns mellan öst och väst och en viktig flottningsled med forsar för sågindustrin. Många intressanta och inflytelserika personer har haft anknytning till gården.

De första invånarna bosatte sig på forntiden

Redan under forntiden har folk, som färdats längs älven, lagt till vid stränderna vid Oravala gård. Här kan ha funnits boplatser redan på järnåldern, vilket förekomsten av backlök tyder på.

Orrawala 1659På gården finns en sten med en inristning av en tång. Enligt legenden är det Valkealas första bosättare Orava-Matti som har graverat in tången och stenen har fungerat som vägg i hans smedja. Det finns bevisligen ett dokument från år 1365, utfärdat av Kung Albrekt av Mecklenburg, som bekräftar Orava-Mattis ägarskap till sitt hemman. Man tror att hemmanet funnits i anslutning till gården. I närheten av den nuvarande gårdstun finns också spår av medeltida bebyggelse, där Oravala by ursprungligen kan ha varit belägen.

Oravala gård grundas år 1671

OfficersboställetÅr 1671 lät Karl Gyllenstierna bygga ett säteri i Oravala, utgående från sex hemman. Vid den stora reduktionen 1681 drogs Oravala säteri in till kronan och blev officersboställe för överstelöjtnanten vid Karelska kavalleriregementet. Oravala gård hade en storlek av 1,5 mantal. Löschern von Hertzfelt, Cedersparre, Marcks von Würtemburg, von Brandenburg och Sprengtport är några av de officerare som i kronans tjänst kom att inneha Oravala gård. Vid freden i Åbo 1743 drogs gränsen mellan Sverige och Ryssland vid Kymmene älv. Oravala gård kom så att höra till det ryska storfurstendömet, med det svenska riket på den andra sidan om älven.

Från officersboställe till herrgård för ämbetsmän och handelsmän

KallmannEfter freden i Åbo knyts kontakter till förvaltningen av ”Gamla Finland” i storfurstendömet Ryssland. Gårdens nya innehavare var ämbetsmän och köpmän i de blomstrande städerna Viborg och Fredrikshamn. Den första som tilldelades gården var lagman Arvid Zimmermann år 1743, som också bosatte sig på gården. Arvsrätten till Oravala gård förvärvades redan år 1753 och den första som köpte gården var vetenskapsmannen Georg Richmann.

Karaktärshus år 1915Handelsmannen Jobst Fabritius köpte gården år 1768 och den tillföll sedan hans svärsöner, handelsmännen och bröderna, Karl och Erik Bruun. Dessa köpmannasläkter i Fredrikshamn var ledande inom handel med tjära och sprit samt den växande sågindustrin. Oravala gård var en investering med tanke på sågverksamheten. Under Bruuns era planteras ekarna och parken anläggs på gården. Herrskapet vistades  på gården för att koppla av på landet, men gården fungerade även som representationsställe för affärsmännen. Jord- och skogsbruket sköttes av arrendatorer och med arbetskraft från de 14 torp som hörde till gården.

Major Erik Stenij köpte gården år 1831 av Erik Bruuns döttrars dödsbo. Sonen, löjtnant Wilhelm Stenij, tog över 1854. Wilhelm Stenij var en närvarande godsägare och intresserad av att utveckla jordbruket. Åkrarna sattes i skick och mjölkproduktion inleddes i större skala då ett mejeri grundades på gården år 1860.

Familjen Hornborgs släktgård sedan 1868

JohanChristianH_Nikolaisbror-e1395059371385År 1868 gjorde Wilhelm Stenij konkurs och hans svåger, hovrättsassessor Johan Kristian Hornborg köpte gården. Han var häradshövding i Kexholms och Strandas domsaga och verkade även som Fredrikshamns borgmästare. Johan Kristian Hornborg var medlem i januariutskottet, vars uppgift var att förbereda lantdagen i Borgå år 1863. Då hade lantdagen inte hållits på 50 år. Johan Kristian Hornborg var ogift och då hans hälsa försämrades, köpte brodern, senator Nikolai Konstantin Hornborg, egendomen år 1876.

Hovrättsrådet Nikolai Hornborg var häradshövding och assessor vid Viborgs hovrätt. Han utnämndes till senator vid justitiedepartementet år 1887. Han var gift med Alexandrine Roediger, vars far var officer i den ryska kejserliga armén. Alexandrines gudfar var tsar Alexander II och hennes bror Alexander Roediger utnämndes till Rysslands krigsminister år 1905.

EdvardHornborg_1930luku-e1395059988630Nikolai Hornborg dog 1901 och hans son Edvard Hornborg förvaltade gården fram till år 1916, då han tog över gården. Edvard Hornborg hade utbildat sig till agronom i Uppsala och gifte sig med Martha Goldman. Edvard Hornborg var en driftig godsägare som fortsatte utveckla gårdens lantbruk. Odlingsarealen uppgick till 300 hektar och trädgårdsodlingen var betydande. Ladugården hade plats för 101 kor och stallet för 14 hästar. I maj 1918 besköts gården under slutstriderna i inbördeskriget under dramatiska förhållanden. Karaktärshuset och 6 andra byggnader brann ned, lyckligtvis spilldes inga människoliv.

Ekonomierådet Edvard Hornborg dog 1937 och efter krigsslutet 1945 delades gården mellan Edvard och Martha Hornborgs barn. Christian Hornborg tog över gården år 2001 och är i dag den femte generationen som driver Oravala gård.

Har du minnen från Oravala gård, forskar du i lokalhistoria eller släkter vars vägar leder till Oravala gård?

Ta gärna kontakt med oss! Vi forskar i gårdens historia och är oerhört tacksamma om du vill dela med dig av dina minnen härifrån eller dina forskningsrön. Kontakta oss här!