Lantbruket

Oravala gård drivs av lantbrukarparet Christian Hornborg och Ingela Hildén. Gårdens huvudnäringar är ekologisk spannmålsodling och skogsproduktion. Vår sidonäring är uthyrning av lägenheter i ett boningshus på gården.

Just nu pågår ett utmanande arbete för att utveckla gårdens affärsgrenar. Vi hoppas att vi i framtiden kan öppna dörrarna till vårt hem för dig som vill bekanta sig med gårdens kulturhistoria.

Ekologisk växtodling

Vi odlar ekologiskt spannmål, som kvarnvete, maltkorn, havre och baljväxter. I växtföljden ingår även vall, naturvårdsvall och viltåkrar.

VårbrukVi är måna om miljön och gårdens viktigaste miljövårdsobjekt är Kymmene älv, kulturmiljön och den biologiska mångfalden.

Vi har anlagt skyddszoner på åkrar som gränsar till Kymmene älv. Skyddszonerna är betesvallar som sköts av får. Skyddszonerna är en viktig del av vattenvården och deras uppgift är att hindra näringsurlakning till vattendraget. Skyddszonerna främjar också den biologiska mångfalden och bidrar till en artrikare natur.

SolrosorNaturvårdsvallar är anlagda på besvärliga och otympliga skiften i anslutning till betesområden i kulturmiljön. Naturvårdsvallarna fungerar också som buffertzon för kulturmiljön och är en del av vården för att bevara och stärka naturens artrikedom.

Vi har också anlagt viltåkrar för att förbättra viltets livsmiljö. Viltåkrarna skyddar samtidigt närbelägna känsliga vårdbiotoper.

Skogsbruk i balans

Esplanaden vid älvenDet är viktigt för oss att skogens produktionsförmåga hålls i balans och gårdens skogar sköts därför enligt skogsbruksplanen. Miljöhänsyn har stor betydelse i skötseln av trädbeståndet i kulturmiljön, men även ute i skogsmarken som t.ex. vid skötsel av små vattendrag, röjning och val av trädslag.

Uthyrning av lägenheter

I ett av gårdens bostadshus, ”bagarstugan”, har vi två lägenheter för uthyrning. Läs Aktuellt för att se om vi just nu har en lägenhet ledig som skulle passa just dig!