Kulturmiljön

Oravala gårds kulturmiljö har en intressant mångfald med byggnader, kulturlandskap, fornminnen och vårdbiotoper. Gårdstunet och dess närmiljö är skyddad och klassad som viktig byggd kulturmiljö på landskapsnivå.

Byggnadsarvet

Den största delen av gårdens byggnader är från mitten av 1800-talet. Gårdstunet förändrades drastiskt efter den förödande branden 1918, då en stor del av byggnaderna brann, däribland karaktärshuset.

Idag finns det fyra boningshus på gården. Det äldsta bostadshuset är från 1750-talet. Det nuvarande karaktärshuset är byggt år 1934 och representerar stilen nyklassicism med inslag av funkis.

Lusthus i höstskrudI parken finns det ett pittoreskt lusthus från 1850-talet, med ett vackert flätat innertak och yttertak av pärtor.  På gårdstunet finns även magasin och lider samt övriga lantbruksbyggnader.

Ekparken

Gårdstun omges av en trädgård och park som vetter ner mot älven. På gården fanns två kryddgårdar redan år 1744. Ekparken anlagd i slutet av 1700-talet, då även den första trädgårdsmästaren kom till gården.

Badhusalléen1915

I parken finns hundraåriga ekar, lärkträd och hasselbuskar. Planteringar och rabatter har tynat bort, men än kan alléerna, sandgångarna och terrasserna skönjas i trädgården. Här och var växer krolliljor, borstnejlikor och scillor som påminner om en bortglömd blomstringstid.

Trädgårdsodlingen omfattade hundratals fruktträd och bärbuskar, växthus, snittblommor och t.o.m. sparris.

Fornlämningar

Tången i Orava Mattis stenGården har tre fornlämningar registrerade i museiverkets fornminnesregister. Fornlämningen ”Orava-Mattis sten” med inristningen av en tång finns på gårdstun. Enligt legenden är det Valkealas första invånare Orava-Matti som ristat in tången i stenen.

De övriga fornlämningarna är boplatser från medeltiden och från 1600-talet. Därtill finns även en observation på en eventuell förhistorisk boplats nära gårdstun, vilket förekomsten av backlök antyder på.

Landskapsvård med hjälp av får

LandskapsvardLandskapsvård är en viktig del av skötseln av kulturmiljön. Gården har en värdefull närmiljö som bör vårdas och hållas öppet. Landskapsvården sköts med hjälp av får. Betesgången håller landskapet öppet, främjar den biologiska mångfalden och möjliggör skötsel av vårdbiotoper och gamla betesmarker.

De stora och små projekten

På en gammal gård är förvaltningen av kulturarvet en naturlig och ofta en betydande del av det dagliga arbetet. Vi lägger stor vikt vid på att vårda och bevara kulturmiljön. Vi använder metoder som är lämpliga för kulturhistoriska objekt och försöker bygga på vår kunskap i takt med projekten. Detta är ett arbete som framskrider ödmjukt och långsamt. Fastän arbetet slukar resurser, är krävande och tidvis frustrerande, så är det ett omväxlande, givande och spännande jobb!

EspagnolettByggnaderna repareras enligt byggnadsvårdsprinciper. Det första objektet som vi tog itu med var det tidigare arbetarhuset. Projektet gjorde oss många erfarenheter rikare vad beträffar byggnadsvård och gamla hus! Det stora renoveringsprojektet just nu är renoveringen av karaktärshuset, just nu pågår arbetet med fasaden.

Vi har även ett forskningsprojekt om parkens historia som pågår etappvis, där målsättningen är att kartlägga parkens historia och få en skötsel- och restaureringsplan för området.  Ett pågående arbete är även kartläggningen och dokumenteringen av gårdens historia.